1

May

ผลิตของเล่นพื้นเมือง

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ "คนเฒ่าจูงละอ่อน ยะของเล่นปื้นเมือง" เพื่อสืบสานภูมิปัญญาการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน จากผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 28 - 29 เมษายน 2555 ณ อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง